free pjes meisje vingert haar

..

Neukles marokkaanse hoerenfree pjes meisje vingert haar

..


Sexs kijken homo sex afspraak


En nu allemaal verdestruweerd, weet-weet! Dan was er nen tas, nen tas, nen tas, Ne korentas, Nen terventas, Ne schelft vol vlas, En nu is 't al verkwitterd, verkwetterd. Door 't gat gespetterd, Verdestruweerd! Maar nu is alles versnipt, En versnapt En verteêeerd Digitized by Google — 54 — Nen schelf vol vlas! En nu is 't al verdistruweerd, Wit, wit, wiet!

En als ik dan weerkwam, 't Was allemaal uitgewroet. Wat voor een vuile boer is dat? Wanneer ik wegging, Zaten de schuren vol koorn; Wanneer ik wederkwam. Was alles verswieseld, verswanseld en verteerd! De schuur is vol, De stal is vol; En als ik wederkom, Zien ik geen spier I Lenaarts, — VL, X, Ass ick wedderkam, wedderkam, Har de sparling, De dickkop, de dickkop Alles vertahrt!

Digitized by Google « Toen ik hier was, Toen ik hier was, En alles vol van hooi was, En nu is alles opgevreten, Vreten, vreten! Mijn boterpot is uit, Mijn boterpot is uit! Hij is uit, hij is uit! Rond Aarschot kennen de kinderen een ander zwaluwrijmpje; zij zingen er als de lieve zwaluw ons verlaat: Was er nen korentarwentas, En als ik vromkwam.

Was alles verkwist en verkwast! KilLvoTschentSLBJ, Buiten de vogels komen hier enkel de kikvor- schen, wier gekwaak, des avonds en des nachts, de aandacht vestigt, in aanmerking. Te Wambeke, ook te Liedekerke heeft men een wisselzang met soli en koren. Diepe, diepe, in 't goor, in 't goor, En in de biezen. Om niet te vervriezen.

Digitized by Google b. Het vogelnest-zoeken wordt door de jongens, buiten, nog immer met lust gedaan. Alle overtui- gende reden van meester, landman of wetsverordening blijven zij in den wind slaan.

Het nestjes-uithalen en het eitjes-rooven waren van ouds een jongensliefheb- berij en zullen — het is spijtig! Dit ergerlijk lentevermaak werd sedert eeuwen men zie Ter Gouw, bl. Het eigenlijke zoeken, In de lente begint het vogelnest-zoeken. Om hierin te gelukken moet men goed de zeden en levenswijs der vogelen kennen: De Vlaamsche jongen is opmerkzaam en kent dit alles — ongelukkiglijk genoeg!

Hij kan ook een loozen nest — een nest, dien de vogel niet zal voortbouwen — onderscheiden van den echten nest, waarin de eitjes zullen gelegd worden.

Meest altijd doen twee jongens te zamen, ze doen te gare: Digitized by Google — 59 — barmen, al de boschjes, al de braamstruiken, al de gaten der boomen. Hebben de kereltjes een nest gevonden, zoo worden de eieren geroofd. Soms ook wordt dag voor dag ieder gelegd eitje, uit den nest genomen en in de plaats een rond, glad keitje gelegd, dat de kleur der eitjes min of meer vertoont en in de beek gevonden wordt.

De geroofde eitjes worden uitgeblazen: Als de eieren bebroed zijn, kan men ze niet meer uitblazen; ook worden zulke eitjes niet gezocht. Om te weten of een ei bebroed is, d. Nu worden de uitgeblazen, ledige eierdoppen op een draad gereesemd en zulk eiersnoer oi eierreesem wordt als trofee aan den schoorsteen, boven de stoof, gehangen. De jongen stelt er eilaas! Meezen en sommige andere vogels wonen in de gaten der oude tronken.

Dikwijls is het hol zoo klein, dat de jongen er de hand niet kan door krijgen. Nu wordt een mikje van hout gezocht ; het wordt in het hol, met het dubbel vorktakje vooruit, gestoken, eenige malen rond gewonden en gedraaid, ten einde aldus Digitized by Google Fig.

Door dit te doen worden vele der eitjes verbrijzeld, doch hier en daar blijft er wel een geheel, dat voor het eeresnoer zal kunnen dienen I Nest en eieren nemen, heet men den vogel uittrekken ; rooven, den vogel rooven, den nest rooven is enkel de eieren stelen en den nest op zijn plaats laten.

Veel vogels — vooral musschen — wonen hoog in de boomkruinen. Nu moet op den boom geklommen worden. Ieder jongen is geen goed boomklimmer: Vele klimmers — klemmers op veel plaatsen — gebruiken het klemzeel Oosten en Zuiden van Oost- Vlaanderen , de klemkoorde De Bo , de kleferkoord Corn. Met zulk klemzeel kan men gemak- kelijk en zeer hoog klimmen, de uitsteeksels en hob- beligheden der boomschors houden het door beide voeten gespannen zeel tegen en beletten dat de klim- mer opnieuw naar beneden glijde.

Is de boom zeer dik en kan de klimmer hem met beide armen niet overpakken omarmen , zoo wordt de Fig. Klem- zeel rond de voeten gewonden. Digitized by Google — 6i — boom, door middel van een dikkere koord, die stevig in de twee handen wordt genomen, omvangen. Sommige klimmers gebruiken, evenals de snoeiers, sporen, d.

De Bo heet ze: Geldt het een vogelsoort, die lief zingt en gemakkelijk in kooien kan worden opgekweekt b. De eitjes worden uitge- broed, en de jonge vogels worden, als zij op het punt zijn hun nest te verlaten en weg te vliegen, naar huis medegenomen en in eene kooi gezet.

De vogel maakt, d. Zie ook De Bo. Nest dragen, De Bo. Wordt gezeid van vogelen, die met hooi, woUe, haar, pluimen, enz. De vogel woont in een hol, in den barm, onder een grashoop, enz. De eitjes nemen en den nest laten. Op de eieren zitten. Bebroede, bebroeide eieren zijn eieren met min of meer ontwikkelde kiem. Uit de eierschaal komen, Fr. Men zegt ook uitkippen. Nesteu Het keisteenlje, dat in den nest, in de plaats van het geroofde ei gelegd wordt om den vogel te bedrie- gen.

Ook gezeid van het hennenei, dat men in den nest laat liggen. Platte jongskes, Drogenbosch, Land van Aalst en wel elders. Jongskes, die nog geene pluimen hebben. Zuiden van Oost- Vlaanderen. De jongskes zijn gestekt of gestokt, als de jonge pluimpjes, als stekjes of slokjes, uit de huid te voor- schijn komen. Duvels haar, doeivelshaar i. Het eerste dons van jonge vogels. Schuermans illustreert het door dezen volzin: Die vog eiken s hebben nog duvelshaar, haal ze nog niet uil Brabant en Limburg.

Digitized by Google - 63 - knapen vogeljongskes te vinden, om ze dien dag op te smullen. Men zegt dit, als de jongskes gansch bevederd zijn en gereed om uit den nest te vliegen. Volucer, volatilis, volatui maturus, pennipotens. De vogel is uitgeleed, als al de jongskes zijn weg- gevlogen en de nest ledig is.

De kakkernest blijft het laatst over. Zegelsem; De Bo en Joos. Land van Aalst; ook bij Joos. Kakkenesken, kaknestje, Brabant, Schuermans. Het is de laatst uitgekipte vogel, die ook het minst ontwikkeld is en het laatst den nest verlaat. Kackert, Kack-in-nest, Kack-kert, Kackaerd.

Hij omschrijft als volgt: Die vogel is verhaat: Hij haat, verhaat zijn nest! Digitized by Google - 6j - Ver haat ei, o. Als men nest en eitjes wegneemt, gebeurt het dat de vogel op de plaats een laatste ei legt, omdat hij misschien den tijd niet gevonden heeft om een nieuwen nest te bouwen. Dit ei heet een verhaatei! Het kind dat een vogel weet wonen, zingt te Orsmaal: Ik weet ne vogelnest; De vogelkes zullen gaan vliegen, Maar 't moerken weet het best! Mijn lief vogelken, ge blijft hie!

Digitized by Google Eindelijk, ziehier een VogeUvaderons: E vogelken me zwarte pluimen En ne gelen bek. Ekster bont zit op den boom Met de merel schoon. Mijne God van hierboven, Ik kom om u te loven, Da'k mag vinden al die vogelen, 't Zij klein, 't zij groot.

Eer ik sterf de bittere dood. De eikens uit den nest Zijn wel goed. Maar de jongskes uit den nest Zijn toch best. Een vogel met grijze pluimen En met nen zwarten bek. De heer die riep van boven Om hem te loven. Hij roept al de vogels uit den nest, En in 't buiksken zijn ze best, En de vogels weunen in 't gemeen, En die ze uittrekt, heeft ze alleen.

Wie den VogeUvaderons kent en leest, is verzekerd veel vogels te zullen vinden. Te Hundelgem bij Zottegem gaan al de kinderen op St.

In het Land van Aalst zeggen de knapen: Het is vooral bij het vogelnest-zoeken, of het nest-uittrekken, b.

Het werd toch ook gedaan bij het fruit-stelen en om over een muur te geraken, enz. Boeilsen iemand , Assche. Bok eenen zetten, Oost- Vlaanderen, Scn. Schoere schouder , schoerken staan.

Steune, steuntje staan, Zegelsem. Faire la courte échelle, c. Ons doel is niet een verhandeling over de vogelarij te schrijven.

Wij willen hier enkel geven al wat echte kindervogelvangst is: Hier mag het een en ander gezegd worden over het volgende: Lijmaar tj es leggen i. Men neemt tarwaartjes, waarvan de steel omtrent 20 cm. Men bestrijkt deze met lijm vogellijm en men legt deze Itjmaarkes op plaatsen, waar mus- schen, vinken, enz.

De vogeltjes komen de graantjes uitpikken, doch het lijmaarke kleeft aan hun pluim, vlerk of pootje en belet hun weder op te vliegen. Het is een winterlust: Digitized by Google — 68 — Ltjmauwe, vr.

Lijmstok, lijmroede, lijmgarde, lijmstang, Van Dale. Doch de lijmstang is niet het lijmaartje, Chomel beschrijft den lymsteng als volgt: Vogellijm, van Hulstschors en -bladeren gemaakt, die men heeft laten rotten en men met noten olie en taaie terpentijn gemengd heeft tamelijk dik zijn bestreeken, zodanig dat de steng met Rijsjes een Boom met takken vertoont; dan de Rijsjes moeten er maar heel los in steeken, op dat wanneer een Vogel daarop gaat zitten, het Rijsje nederwaarts buigt, waardoor de Vogel, denkende te vallen, zijn vleugels uitspreid, en die behalven zijn Pooten als dan met Lijm besmet worden Soms benuttigt men hiertoe musch en uil.

De kinderen pieren vogels met: Hij heeft den vorm van een afgeknot prisma fig. Men stelt den bak schuins opeen stokje of op een liniaal, dat recht staat en waaraan een koord is vastgemaakt. Een verborgen jongen houdt deze koord in de hand. Komen de musschen, de botvinken of andere vogeltjes onder den wanmolenbak het voedsel zoeker, zoo trekt de jongen met de koord het steunstokje weg en de vogels zitten gevangen.

Zegelsem en wel elders. Ziehier hoe zij de piere maken: Digitized by Google — 70 — elkander zoodanig dat twee hoeklijncn elkander raken; men bekomt aldus een soort van huisje fig. Op ditzelfde uiteinde van het mikje zet men alsdan, verti- kaal, met het scherpe puntje, het rolronde stokje ; het andere uiteinde ondersteunt den schuins liggen- den tichel, die ook op den tegenoverge- stelden steen rust.

In de piere worden graantjes gelegd; rondom op de sneeuw, strooit men kaf. Komt nu musch of vink in de piere om het graan op te pikken, zoo verroert de vogel het mikje en de tichel klapt neder: Digitized by Google — 71 — Namen. In het kip zitten. Zie ook Van Dale, die het woord vrouwelijk maakt. JUNius heeft ook knippe, bl. Want in knippen wtgehangen Wert de vrolyckheyt gevangen.

Door als een geluyt gelockt, Wert het in 't verderf gehoekt. Ons gezonden uit Schaarbeek. Doch het minkijzer voetangel, voetklem, voetijzer, wolfs- Digitized by Google angel, wolfsklem, wolfsijzer, ons wolvenifzer is gansch wat anders.

Kiliaan reeds beschrijft het: Dit bestaat uit twee halve cirkels van ijzerdraad, die door middel van een diameter met springveer over elkander toegeslagen worden. Een ijzeren haakje of til, aan die veer vast en waarop een stukje brood wordt bevestigd, benevens het U-vormig uitsteeksel van den doormeter, van een sluitijzertje voorzien, dienen om de twee halve cirkels van elkander verwijderd te houden en zoo tot een cirkel te maken, — den vogel tot een strik.

Bijt de vogel aan het brood, zoo slaan de twee cirkels toe, en gemeenlijk zit hij er tusschen geprangd. De jongen legt het ijzer derwijze in het mul, dat het stukje brood alleen zichtbaar blijft. KiLlAAN heeft piere, c fland, », doch niet juist in dezelfde beteekenis ; hij vertaalt: Decipulum, decipula, transenna ». Stee n kot, o. Hamme, Dendermonde, Digitized by Google - 73 — Val, vr.

Men zegt de piere zetten, bij Van Dale de knip opzetten, 3. In de lente, als het sap begint te vloeien, weten de kinderen gemakkelijk de schors van dikke afge- snoeide populiertwijgen los te krijgen.

Zij snijden met een scherp mes, in die twijgen, twee diepe, evenwijdige kringen, die dwars door de schors tot op het hout komen en een voet of meer van elkander verwijderd zijn.

Daarna trekken zij, immer met het mes, van den eenen kring tot den anderen een rechte, diepe insnede. Vervolgens kloppen zij lang en herhaaldelijk met den hecht van hun mes op de schors. Deze komt zoo langzaam los en kan van het hout gescheiden worden. De jongens hebben aldus eene rompe fig. Zij steken nu, op elk uiteinde der buis, kruisgewijs twee stokjes en maken de openingen met een weinig hooi toe. Omtrent het midden van den cylinder snijden Fig. Digitized by Google - 74 - zij een rond hol, groot genoeg om er de musschen soms wel spreeuwen door te laten.

De rompe wordt op een appelaar of eenig anderen fruitboom van den boomgaard vastgebonden. De vogels komen er in wonen en worden aldus gemak- kelijk met hun broedsel, door de jongens geknipt Zegelsem. An leren leggen oude potten, kannen, koffiekan- nen, kannebuizen draineerbuizen , zoogenaamde mus- schenpotten zie Van Dale met hetzelfde doel op de fruitboomen van hunnen boomgaard.

De jongens sluiten de vogels in kooien op. Zij maken deze zelf, of gebruiken hiertoe sigaren- kistjes, enz. Meer over die kooien schrijven, zoude ons buiten ons gebied leiden. Het werd vroeger wel meer gedaan, ook des win- ters, dan nu. In onze jaugd hebben wij het door jongens menigmaal zien doen. Ook uit Turnhout zond men ons mededeelingen over die jongenspret.

Wij geven het woord aan Chomel, Huish, Wbd,, , die zelfs een heel schoone plaat van B. DE Bakker opneemt, welke het winter- spelletje voorstelt: Die zich op deeze Jagt een weinig ver- Fig. Staan, vangen er veel, want men kan van deeze peperhuizen op verscheidene mesthoopen steeken ; en zelfs op de boomen, waar op men ze ziet rusten, en op nieuw opgemaakt land.

Daer is dan een gauwe jongen Die op desen handel past, Thyrsis komt oock uyt gesprongen, En hy eet sijn eygen gast. Vo£ els-slaan, liet wordt door grooie jongens, ook toch door volwassenen gedaan. Des winters, ook laat in den herfst, als de bladeren gevallen zijn, doch op de haagtronken — op haag- beuken en beuken vooral — nog eenig dor rood loover staat, zoeken de musschen en botvinken hieronder tegen de bijtende vorst eene schuilplaats.

De jongens weten dit, trekken naar die hagen met een brandende lantaarn, verschrikken de arme vogeltjes, die uit de haag en naar het licht vliegen, waar zij, zooveel mogelijk, door stokken worden doodgeslagen. Dat heet men vogels-slaan ; de jongens zijn vogeU sla g ers. Een enkel woord hierover. De jongens schieten naar de vogels met: Vogels temmen of tam maken. De kinderen temmen inzonderheid: Kraaien ; Groenvinken, enz. Over tamme groen vinken hier wat meer: De groenvink Ligurinus chloris 2 is in ons land gemeen genoeg.

Men leert hem Vorst-bij-Brussel, Lier, Turnhout en wel elders op de kruk zitten. De vogelkfuk is een stokje van twee tot vier deci- meters lang met een dwarshoutje, zoodat het geheel niet slecht op eene kruk gelijkt. Rond de gioenvink — rond den buik, onder de vleugels — doet men een soort van gareel r— de broek, zegt men — en aan dit gareel een touwtje.

Soms doet men het touwtje aan een pootje vast, doch alsdan wordt het voor den vogel een wreed martelspel. Dit touwtje wordt aan de fU- ». Nu leert men den vogel opvliegen en terug op de kruk nederzijgen, bij het minste snokje, dat men aan het koordje geeft.

Het touwtje kan zeer lang zijn. Arduintje is een Bnibantsch woord voor dien vogel. Digitized by Google Ook in Holland is dit lemspelletje bekend. Zie Ter Gouw, Vogel op de kruk. Zoo schrijft Van Dale op kruk: Zie ook bij Van Dale, Vogelkruk, Cats bedoelt de vogelkruk, als hij rijmt: Digitized by Google — 19 — 9. Men zegt lachend tot het kleine kind dat een vogel, die op den grond zit, verlangt te vangen, dat het een weinig zout op zijnen staart moet leggen!

Onfeilbaar is zulk vangmiddeltje! Zeer weinig van alles wat de Vischvangst betreft, mag hier, in onze verhandeling, een plaatsje vinden. Kinderen visschen gaarne met de lyn of hengel- roede. Men ziet ze des zomers overal aan vaarten en vijvers. Het is en blijft toch een mannenwerk. Calom n' XXIX schrijft: Een echte kinderlust is het Vangen van stekelbaarsjes. Zij vangen deze kleine visschjes door middel van holsblok, schotel of pan.

Zij houden ze levend in een ketel tj e met frisch water opgevuld. Ook heeft het diertje, bij de kinderen, veel namen. Baa r ske, o. Digitized by Google — 8o -- Kraaihlick, m. Siekelbak, stekelbakske, Land van Waas VT. Land van Oudenaarde VT. Deze martelspelen verschaffen hun lust en genoe- gen. Zij weten niet wat zij doen, en medelijden kennen de bengels niet: En juist daarom meenen wij, dat, ter wille van de volledigheid, die wij getracht hebben te bereiken, deze martelspelletjes hier mogen behandeld worden.

Kinderen hebben genot, als ze dieren kunnen slaan, stooten, stampen; Als ze er kunnen met steenen, aardklompen naar werpen. Bepaaldelijk teekenden wij op: Er naar smijten met steenen; Digitized by Google — Si — Ze in het water gooien en ze beletten aan wal te geraken, zoodat de arme dieren verdrinken moeten ; Een oude kasserool, moor of een stuk stoofbuis aan hunnen staart binden en daarna het dier doen voorthollen!

Er achter draven in weide en meersch, ze aldus schrik aanjagen; De koe begint alsdan te bijzen biezen of bissen , 4. EzeL Het beest aframmelen; Peper in zijn aars steken, ten einde het dier te doen slaan en voorthollen! Een ijzeren draad door den snuit van een gevan- gen mol steken, dien draad een weinig omkrommen en vervolgens het dier zich in den grond laten dood- wroeten!

Als hij zich ter verdediging heeft opgerold, hem in een water rollen en stampen, waar het beest alsdan verdrinkt. De jongens giegelen het uit van pret, als het beestje den kleinen snuit weer bloot maakt. Ze levend met opgesperde vlerken op deur, poort of boom nagelen, en ze daarna heel langzaam laten sterven. Ja, Ter Gouw bl. Met uitgespreide vlerken spijkerden zij haar aan een boom, met een stukje spek boven den kop, dat het arme dier niet bereiken kon, zoodat het onder den geur van 't lekkere hapje den hongerdood stierf!

Rat of roL Het roijesbranden beschrijft Ter Gouav bl. Een gevangen rot werd met stroo omwonden en met pek, teer en zwavel besmeerd. Dit werd in brand gestoken en de rot losgelaten. Het angstige dier vloog links en rechts, en bragt de heele buurt in opschud- ding. Vrouwen met bezems, meiden met luiwagens, de snijder met zijn parsplank, de aardappelman met zijn schop, de melkboer met zijn juk — allen schoten toe, en dreven met vereende magt de rot in de gracht; waar zij nog eenigen tijd brandende ronddreef, terwijl brug en wallekant vol kijkers stonden.

Ja, de vuur- werkmakers namen er zelfs een model aan, en maakten ook rotjes om op het water te branden. Het was ijselijk hoe de diertjes piepten en schreeuwden en tegen het deksel sprongen — doch de guiten lachten er harte- lijk om!

Kikvorsch oipuit te Zegelsem puid, mv. Ze doodgooien, doodstampen, doodslaan met stokken. Ja, wij hebben zelfs met die puiten zien kaatsen! Insecten en andere kleine diertjes. Bombus , in Vlaanderen meer hurzel huzzel geheeten. De kinderen zoeken ze ijverig. Als het diertje in een holletje kruipt of op een bloem zuigt, wordt het doodgeslagen of gestampt; de guit neemt het daarna met voorzichtigheid vast, want de angel wil en kan nog steken, rukt kop en thorax van het achterlijf; tusschen beide deelen ligt gewoonlijk een druppel honig, dien de jongen met lust opzuigt.

Te Wambeke vervolgen de jongens bieën en hom- mels met dit rijmpje: Zijn gat stond open! Daar kwam een heuzelken ingekropen, En hoe meer da Kobeke sprong, Hoe meer dat heuzelke zong! Ze worden gevangen en in doosjes gezet; of hunne pootjes worden uitgerukt. Kapellen c werden met hun vijfentwintigen aan een draad geregen, om zoo, aan de hand van een kwajongen, zich dood te fladderen Digitized by Google - 84 - 4° Vliegen, Gevangen vliegen worden in een doosje gesloten, dat in het deksel een opening heeft; vervolgens lang- zaam en omzichtig, éen voor éen, weer uitgelaten.

Vliegen werden de vlerken uitgerukt en aan een papieren wagentje of sleetje gespannen! En daarin hebben « die kleine Barbaren nog wel een Romein- schen Keizer tot voorganger gehad!

Met spelden tracht men ze aan den wand te door- boren. Te Molenbeek-Brussel zagen wij op het papier teekeningen maken met het roode oogvocht der vliegen I Vliegen doen exerceeren, Eene naald wordt met het oog in een kurkje gedrukt; eene vlieg wordt gevangen, haar vleugels worden uitgerukt en men steekt het insect met het achterlijf in de speldepunt en in hare spartelende pootjes steekt men een fijn, licht stukje van een solferstek, dat aan beide uiteinden een zeer licht bol- letje van een raap of iets dergelijks draagt.

Zonder die bolletjes laat de vlieg, die haar geweer tusschen de pootjes heen en weer schuift, het weldra vallen. De slijkvlieg Eristalus , meer Hetnelbie Zegel- sem , Slrontbie Drogenbosch geheeten, wordt ook niet gespaard. De kinderen kennen zeer goed deze soort van vlieg, die wonderwel op de bie gelijkt, doch enkel twee vleugels en geen angel bezit.

Zij vangen ze, vooral op de pissebloemen, steken ze in doosjes, waar men ze hoort brommen en zij lang- zaam sterven. Martelspelletjes met meikevers zijn: Nu nijpt men het onderdeel van een achterpoot van den meikever weg, en in de overgebleven stomp steekt men de punt der speld, zoodat ze tot bij het achterlijf van 'l diertje doordringt.

Dit begint te vliegen en draait steeds als een meuleke rond het stokje, dat de jongen in de hand houdt Het kind zingt: Morgen komt Machielken, En komt Machielken morgen niet, Hij en komt van heel zij' leven niet! Taupins, insect van de groep Elateriden. De kinderen kennen zeer goed deze harde kerf- dieren, soort van kevers, die, op de palm der hand op hunnen rug gelegd zijnde, met een wip omhoog- springen, trachten op hunne pooten terecht te komen en daarna ijlings wegloopen.

Digitized by Google — 86 — Te Molenbeek- Brussel heet men ze: De kinderen leggen ze ruggelings op hunne hand- palm en roepen als het diertje opwipt: Het gemeene diertje, een soort van spin met half- sfeervormig lichaam en zeer lange pooten, draagt in de kinderwereld verschillende namen. We geven er hier eenige op: Antwerpen VK, I, Digitized by Google - Overal vermaken zich de kinderen, jongens en meisjes, met de pooten van het dier uit te rukken.

Deze pooten bewegen zich lang nog na dit martelwerk, en deze bewegingen worden als een soort orakel geraadpleegd. Of ik trek uw langste beentjen uit! Of ik trek uw eerste pootjen uit! Wijs mijn huis, Of ik trek uw tweede pootjen uit! Te Waarbeke luidt het: Gij moet mijn wegelken wijzen. Van hier naar Brussel, Van hier naar huis.

Wijs mijn huis, Of ik trek uw leste pootjen uit! Wijs mij den weg naar Brussel, Anders trek ik uw langste been uit! Zoo wijst ze, zeggen de kinderen, waar hare schaapkens zijn.

Heft zij geen poot op, dan wordt ze gedood Joos. Hare hoorntjes worden met een spade afgesneden. Het overige van onzen oogst, op het kinderspeel- veld gegaard en dat met het dier in verband staat, hebben wij alphabetischerwijze geschikt, na evenwel de volgende ondergroepen aangenomen te hebben: Digitized by Google z.

Ofschoon wij de sprookjesliteratuur in ons werk niet hebben aangeraakt, toch hebben wij gemeend eenige bijzondere dierensprookjes niet te mogen aan kant schuiven: Digitized by Google — 90 — Een ander, doch korter: Hond, 1° De hond speelt een groote rol i in het kinder- leven. De kleine streelt hem, wascht hem, doet hem baden ; Leert hem springen, aanbrengen, andere toertjes; Spant hem in wagentjes; Gaat er mede wandelen, leidt hem aan een leisnoer; Doet zijn gebas na; Zit er op te paard; Hitst hem op tegen dier en mensch, ja, smijt er naar met steen en stok of martelt hem op andere wijze zie boven.

Zijn stertje was af en zijn poepeke was bloot! Das verkehr mit diesen Thieren wird desto grösser und inniger gewesen sein, je weniger der bunte Kindertand derjetzzeit damals bekannt war ». De schrijver spreekt over de Middeleeuwen. Digitized by Google — gi — Dor kwam-der Jan den temmerman: Hi temmerdege da hondje zij stertjen ani En as da hondje ze stertje was aangedaan, Dan zei Jan-jan den temmerman: Kust den dienen die 't er achter hangt!

Of, zeer gewoon, in plaats van de laatste twee verzen: Om 't hondje te bedriegen. Te Nevele lag het hondeken in de biezen dood: En die hondekens schreiden traantjes ter , Pikkelbeentjes groot. En die hondekens kregen een schotelken Met gebrokkeld wittebrood Museum', , II, Digitized by Google — 92 -- Elders vallen hond en kat samen in 't water: En 'k sta daarin versteld! Negen dagen blind Is een hondskind! Zie hier Haan, 4. G'het ons kindje zeer gedaan! G'het nen halven stokvisch g'eten En nen heelen abberdaan!

Aalst en Land van Waas. Minnekepoes, gij hebt gedaan, Ge kunt maar op een ander elders gaan! Elders komt een ander, maar toch verwant kat- rijmpje voor: Gij zult krijgen een groote roei. De kat viel in de kom, De kom viel in twee, De kat lag in zee; De zee barstte open, De kat was verzopen!

Te Denderleeuw luidt het: Ons kat sprong op een stelselken. Het stelselken viel in; Ons kat was de kop in! Is ze nog niet dood, Geef ze een korstje brood! Is ze nog niet koud, Geef ze een beetje zout! Is ze nog niet zat. Geef ze nen schop onder heur gat! Digitized by Google — 95 - Te Liedekerke: Geef ze een köstjen brood; Is ze nog niet zat, Giet ze 'n scheut janevel i in heur gat! De kat viel van de zei zulle.

De zei viel af, En de kat beuren kop af! In Oost- Vlaanderen hoort men nog: Onzes dunkens is 't een eenvoudig paaisprookje, dat ook te Overwinden bekend is: De kat lag in de koem ; De koem beste open: En de kat was verzopen! Een ander historietje uit Huisingen: De kat zat op de koord. De rat zat aan het brood, De muis zat in 't schap, Tot spijt van de valsche kat! Nederlandse porno mature komt klaar. Onge meisjes neuken poolse pubersex. Grote tieten sex zusje vingert haar kontje video.

Bejaarde vrouw pijpt negerin van achter. Amateur kontjes mijn kittelaar. Hete meisje pijpen mijn oppas neukt me porn. Hete seks meiden hoer wijf. Tiener miesjes porno neuken in bond jas video. Pornofilm andressa soares kont neuken. Tiener krijgt een grote beurt. Porno tube gratis vogelkooien aan haar tepels. Vrouw word door lul geneukt zuiglul. Mooie vaginas frauen scheissen. De milf pijpt de neger lul en laat zich vingeren beffen en neuken.

De milf pijpt de neger lul en laat zich vingeren beffen en in haar kut en anus neuken. De Aziatische laat haar kut likken pijpt de neger lul en laat zich neuken. De Aziatische laat haar kale kut beffen, pijpt de neger lul en laat zich door hem neuken tot hij klaar komt en de sperma in haar mond spuit. De jonge stijve lul pijpen de natte milf kut beffen en haar neuken. De jonge stijve lul pijpen, de natte behaarde kut van de milf beffen en haar neuken tot je klaar komt en sperma op haar kut spuit.

De stiefdochter pijpt laat haar kut beffen en vingeren en laat zich neuken. De stiefdochter pijpt de stijve lul van haar stiefvader, word gebeft en gevingerd en laat haar natte kut neuken tot hij op haar klaar komt.

Stiefmoeder pijpt de grote lul van de stiefzoon en laat zich neuken. Zijn stiefmoeder neemt zijn grote lul in haar mond en pijpt, vervolgens gaat ze op hem zitten en neukt hem waarna hij haar neukt. De mond en kut neuken en klaar komen tijdens het neuken van de anus. Gepijpt worden de mond en kut neuken en klaar komen op de kale kut tijdens het neuken van de anus. Haar kleine mondje schuift over de grote eikel van zijn penis. Haar kleine mondje schuift over de grote eikel van zijn dikke penis en pijpt hem, vervolgens laat ze haar schaamlippen er over glijden en word hard geneukt.

In het park pijpt en laat ze zich neuken door meerdere mannen. In het park pijpt het meisje de meerdere mannen, laat ze zich neuken in de kut en anus en haar mond vol sperma spuiten. Twee jongens laten zich pijpen door de geile huisvrouw en neuken haar.

free pjes meisje vingert haar